Registrace zájemce o půdní prostor

Jste majitelem půdního prostoru? Využijte formulář pro poptání možných zájemců.

Proč se zaregistrovat?

 • 1Vaše výkladní skříň
  zcela ZDARMA
 • Získáte ZDARMA přístup k poptávkám ohledně využití volných půdních prostor.
 • 2Nový a efektivnější
  akviziční kanál
 • Portál Vám pomůže k novým obchodům. Odlište se od konkurence a získejte nové zakázky.
 • 3Platba POUZE v případě úspešného obchodu
 • Pokud obchod s majitelem volného půdního prostoru neproběhne, nic neplatíte.

chráníme osobní udaje

- Vaše osobní údaje jsou chráněny proti zneužití

- Nakládáme s daty v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

Kontaktní osoba
+420XXXXXXXXX
Minimálně 8 znaků
  podmínkami portálu
 

Co se bude dít po odeslání formuláře?

 • 1/ Vaši registraci okamžitě zpracujeme
 • 2/ Přijde Vám email o potvrzení registrace
 • 3/ Můžete začít reagovat na poptávky zájemců
Zavřít

Všeobecné smluvní podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky

 

 

(dále jen „VSP“)

 

užívání služeb společnosti FTINVEST, v.o.s., se sídlem Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové, IČ: 28846508, DIČ: 28846508, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17653

 

(dále jen „Poskytovatel“)

 

1.        Předmět VSP

 

1.1      Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových serverech www.svjbd.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně (dále jen „Služba“). Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce Poptávajícího a registrovaného Uživatele.

1.2      Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito VSP, které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

 

 

2.        Platnost a vymezení základních pojmů

 

2.1      Poptávajícím se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která poptává zboží nebo služby na webové stránce příslušné k dané Službě.

2.2      Uživatelem Služby se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která je dodavatelem zboží či poskytovatelem služeb a která v souladu s těmito VSP provedla Registraci.

2.3      Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem.

2.4      Třetí osobou se rozumí jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

2.5      Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby.

2.6      Obsahem Služby se rozumí souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.

2.7      Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.8      Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky Poskytovatele.

2.9      Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služby.

2.10  Uživatelským účtem se rozumí účet, který vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání Služby (např. uživatelské jméno, emailovou adresu, nastavení Služby apod.).

2.11  Videovizitkou se rozumí profilový videoklip Uživatele, který obsahuje obrazový a zvukový záznam o Uživateli.

2.12  VIP registrací se rozumí placená registrace Uživatele nad rámec základní bezplatné registrace.

 

3.        Registrace a používání Služby

 

3.1      Pro Užívání Služby je nezbytné provedení Registrace. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se Registrace i užívání Služby.

3.2      Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře přes webové rozhraní příslušné k dané Službě. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito VSP.

3.3      Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.

3.4      Při Registraci je Uživatel povinen uvést pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použijí ustanovení tohoto zákona a čl. 5. VSP.

3.5      Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito VSP. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami portálu“, které je umístěno v registračním formuláři.

3.6      Registrace je dokončena obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace na emailovou adresu Uživatele. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

3.7      Okamžikem dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VSP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

3.8      Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba Užívána a poskytována. Uživatel může svůj uživatelský účet kdykoliv smazat.

3.9      Poskytovatel oprávněn jednostranně ukončit smluvní vztah s Uživatelem odstoupením zaslaným na email Uživatele a současně Uživateli zrušit Uživatelský účet a znemožnit přístup ke Službě, jestliže Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

3.10  V důsledku pozastavení, změny nebo ukončení poskytování Služby může Uživatel ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.

3.11  Uživatel je oprávněn jednostranně ukončit smluvní vztah s Poskytovatelem odstoupením, zaslaným na email Poskytovatele, nebo zrušením Uživatelského účtu a smazáním jím vloženým Obsahem služby.

 

 

4.        Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb

 

4.1      Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

a)     neprovede Registraci a nebude používat Službu, pokud by tím došlo k porušení právních předpisů,

b)     používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,

c)      pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,


d)     zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,


e)     nebude získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných Uživatelů Služby

f)       pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,

g)     nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,


h)     nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,


i)       nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem,

j)       neprovede registraci a nebude užívat Službu, pokud je konkurentem nebo soutěžitelem s Poskytovatelem. Službu není oprávněn užívat za účelem monitorování, měření a porovnávání funkčnosti nebo výkonnosti, či k jiným komparativním, soutěžním, studijním, ekonometrickým nebo vědeckým účelům,

k)      nebude užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

4.2      Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:

a)     kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,

b)     kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,

c)      kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit  či zablokovat Uživatelský účet Uživatele,

d)     zrušit neaktivní Uživatelský účet, pokud se Uživatel k němu nepřihlásí po dobu delší než 12 měsíců

 

 

5.        Ochrana osobních údajů

 

5.1      Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi, což tímto bere Uživatel na vědomí a souhlasí s tím.

5.2      Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto VSP) a pro statistické účely. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci a dále k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele trvale odstraněny a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě však nebude možno Služby dále poskytovat.

5.3      Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

5.4      Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby.

5.5      Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelských účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.

5.6      Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

5.7      Uživatel, který poskytne Poskytovateli Videovizitku, tím samým pověřuje Poskytovatele, aby tuto Videovizitku nahrál na server či servery služby YouTube a zpřístupnil jej na webové stránce příslušné k dané Službě. Uživatel se zavazuje, že poskytnutá Videovizika bude v úplném souladu s právními předpisy České republiky a s podmínkami služby YouTube, a nese za to plnou odpovědnost. Poskytovatel má právo v odůvodněných případech Videoviziktu na YouTube nenahrát nebo jej z této služby odstranit. Uživatel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že Videovizitka nahraná na YouTube bude veřejně přístupná uživatelům této služby.

 

 

6.        Cena za služby, jejich účtování a úhrady

 

6.1      Základní registrace Uživatele není zpoplatněna a je poskytována Poskytovatelem Uživatelům zdarma.

6.2      Rozšířená VIP registrace Uživatele je poskytována Poskytovatelem za poplatek. Objednáním VIP registrace uživatel souhlasí s úhradou jednorázového aktivačního poplatku v dané výši na dané období. Výše aktivačního poplatku za VIP registraci je stanovena Přílohou č. 1 VSP. Poskytovatel má dle vlastního uvážení právo odmítnout Uživateli objednávku VIP registrace. Poskytovatel neručí za bezchybnost služeb VIP registrace, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Uživatele nezakládají nárok Uživatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok. Objednáním VIP registrace získá Uživatel rozšířené služby nad rámec služeb bezplatné základní registrace. Jedná se o následující služby:

       a)     topování profilu daného Uživatele ve výpisech Uživatelů na webové stránce příslušné k dané Službě,

b)     možnost nahrání až tří Videovizitek do Uživatelského účtu Uživatele,

c)      20% slevu na Zprostředkovatelský poplatek.

 

6.3      Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli poplatek za zprostředkování kontaktu na Poptávajícího dle podmínek stanovených Přílohou č. 2 VSP (dále jen „Zprostředkovatelský poplatek”).

6.4      Uživatel je povinen na dotázání informovat Poskytovatele o stavu zprostředkování obchodních poptávek, u kterých došlo k zpřístupnění kontaktu za účelem navázání spolupráce mezi Uživatelem a Poptávajícím v důsledku využití Služby.

6.5      V případě, že Uživatel Služby na dotázání Poskytovateli neposkytne informaci o spolupráci mezi Uživatelem a Poptávajícím, které bylo dosaženo v důsledku využití Služby, je Provozovatel oprávněn zablokovat a/nebo zrušit příslušný Uživatelský účet.

 

 

7.        Vyloučení odpovědnosti

 

7.1      Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

7.2      Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.

7.3      Poskytovatel Uživateli neodpovídá za:

a)     jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,

b)     jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,

c)      Obsah Uživatele, tj. za jeho pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů, a to v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

d)     Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby,

e)     jakýkoliv jiný následek používání Služby

7.4      Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby.

7.5      Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto VSP Uživatelem.

 

 

8.        Závěrečná ustanovení

 

8.1      Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu uvedenou na webové stránce příslušné k dané Službě v záložce „Kontakt“, a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím webové stránky příslušné k dané Službě (například v případě oznámení změny těchto VSP). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

8.2      Právní vztahy a spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem, vznikající v souvislosti se Službou, se řídí právním řádem České republiky. K jejich rozhodování strany sjednávají pravomoc soudů ČR. Místně příslušným bude obecný soud Poskytovatele nebo soud jemu instančně nadřízený.

8.3      Tyto VSP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze VSP je závazná a případné další jazykové verze těchto VSP jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

8.4      Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto VSP. Změnu VSP sdělí Poskytovatel Uživateli nebo je zveřejní na webové stránce příslušné k dané Službě.

8.5      Jakékoliv změny těchto VSP nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VSP nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VSP. Pokud Uživatel se změnami VSP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VSP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto VSP, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VSP a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto VSP.

8.6      Toto znění VSP nabývá účinnosti dne 1. 11. 2013.

 

Příloha č. 1 - Aktivační poplatek za VIP registraci

 

Uživateli je umožněno objednání VIP registrace. Objednáním VIP registrace získá Uživatel rozšířené služby nad rámec služeb bezplatné základní registrace. Aktivační poplatek VIP registrace je stanoven v následující výši:

 

3 490 Kč v případě čtvrtletní (3měsíční) VIP registrace,

11 890 Kč v případě roční (12měsíční) VIP registrace.

 

Období VIP registrace začíná běžet následujícím dnem od dne úplného uhrazení aktivačního poplatku Uživatelem Poskytovateli. Pozn.: Poskytovatel je plátcem DPH.

 

 

Příloha č. 2 - Zprostředkovatelský poplatek

 

Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Zprostředkovatelský poplatek. Nárok na Zprostředkovatelský poplatek vzniká okamžikem uzavření smlouvy o spolupráci mezi Uživatelem a Poptávajícím, která byla uzavřena v důsledku využití Služby.

 

Poskytovatel má nárok na Zprostředkovatelský poplatek též v případě, že k uzavření smlouvy o spolupráci mezi Uživatelem a Poptávajícím došlo až po ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem ve smyslu těchto VSP.

 

Zprostředkovatelský poplatek je splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o spolupráci. Výše Zprostředkovatelského poplatku je následující:

 

5 % z kupní ceny za půdní prostor a spoluvlastnického podílu na pozemku pod budovou (hodnoty finančního protiplnění) bez DPH.

 

Pozn.: Poskytovatel je plátcem DPH.

Zavřít

X

INFORMACE ZDARMA


Získejte zdarma pravidelné
informace ze světa SVJ a BDVáš email:

Vaše data jsou v bezpečí. Na spam nehrajeme.